Schade door klimaatverandering is steeds vaker onverzekerbaar. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een nieuw onderzoeksrapport. Ze wil dat consumenten zich hier bewuster van worden.

Schade door huisverzakkingen als gevolg van langdurige droogte wordt sinds kort door geen enkele verzekeraar meer vergoed. Ook grote overstromingen zijn meestal niet of maar gedeeltelijk gedekt. Een belangrijk aandachtspunt is de beperkte dekking van hagelschade aan zonnepanelen. Dat staat in het AFM-rapport ‘De invloed van klimaatverandering op schadeverzekeringen’.

Overheid moet meedenken
De AFM stelt dat verzekeraars duidelijk moeten communiceren over dekkingsvoorwaarden en de overheid moet meedenken over oplossingen voor onverzekerbare schade. Door de onvoorspelbaarheid en de impact van klimaatverandering wordt klimaatgerelateerde schade in toenemende mate moeilijk verzekerbaar. Omdat de schadelast in de komende jaren fors zal toenemen, vindt de AFM dat de overheid en sector gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken voor dit groeiende probleem.

De schade door overstromingen in de Europese Unie (EU) in het eerste decennium van deze eeuw bedroeg gemiddeld 4 miljard euro per jaar. Dit loopt naar schatting op tot 23 miljard euro in 2050. Die schade is niet altijd gedekt door verzekeraars, zoals bijvoorbeeld vormen van hagelschade aan zonnepanelen.

Risico op verzakking
Dit geldt ook voor woningverzakkingen. Waar in 2016 nog 4 verzekeraars dit risico dekten, doet sinds vorig jaar geen enkele partij dit meer. Nederland krijgt steeds meer te maken met langdurige droogte. Naar schatting 800.000 woningen lopen volgens de AFM het risico op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil. Met een gemiddeld schadebedrag van 64.000 euro kan de financiële impact voor huishoudens groot zijn. De AFM vindt het belangrijk dat consumenten in hoogrisicogebieden zich hiervan bewust zijn en er in hun financiële planning rekening mee houden als zij een huis kopen of verbouwen.

Overstromingsschade
De totale schade voor particulieren in Limburg door de recente overstromingen loopt waarschijnlijk in de honderden miljoenen euro’s. Sommige verzekeraars van zakelijke polissen vergoeden die schade formeel niet, omdat overstromingen zijn uitgesloten. Gedupeerde ondernemers waren zich daar vaak niet van bewust. Particulieren waren in dit geval wel gedekt, maar zouden dat niet zijn geweest als de Maas buiten haar oevers was getreden. Veel consumenten zijn zich volgens de AFM niet bewust van dit verschil.

Complexe polissen
De consument heeft nu te maken met complexe polissen met beperkingen, uitsluitingen, preventie-eisen en veranderende voorwaarden. De AFM wijst erop dat consumenten er daarom goed aan doen om te bekijken welke klimaatgerelateerde dekking hun verzekeringspolis heeft, want er zijn grote onderlinge verschillen. Als zij gebruikmaken van de diensten van een adviseur kan deze hen hierbij ook helpen.

Verzekeraars moeten transparant communiceren over dekkingsvoorwaarden en wijzigingen daarin, zodat het voor consumenten en ondernemers duidelijk is wat wel en niet wordt vergoed.

Hagelschade zonnepanelen
Een ander gevolg is dat verzekeraars mogelijk schoksgewijs premies en voorwaarden aanpassen. De onzekerheid die gepaard gaat met klimaatverandering kan ook leiden tot onverwachte vormen van schade of onverwacht grote schade. De verzekeraar kan hierdoor zijn genoodzaakt om na een dergelijk groot incident de voorwaarden snel en schoksgewijs te veranderen of in de claimafhandeling toch beperkingen op te leggen om de schadelast niet te groot te laten worden.

De AFM refereert aan verzekeraars die na een storm in 2016 besloten om (onzichtbare) hagelschade aan zonnepanelen niet meer te dekken: ‘Schade aan zonnepanelen is doorgaans gedekt in de opstalverzekering en soms in de inboedelverzekering. In de meeste opstalverzekeringen is een vorm van dekking opgenomen voor schade aan zonnepanelen. Dekkingen die minder vaak voorkomen, zeker na 2016 toen er veel hagelschade was, betreffen zogeheten “microcracks” en derving van inkomsten. Microcracks kunnen ontstaan bij het fabricageproces, maar kunnen ook tijdens het installeren of door een extreme hagelbui ontstaan. Deze microcracks kunnen op hun beurt weer tot gevolgschade leiden, zoals een mindere opbrengst, maar brengen ook een hoger brandrisico met zich mee. Deze vormen van schade zijn minder vaak gedekt en kunnen dus voor rekening komen van de consument. Omdat deze schade vaker zal voorkomen in de toekomst, zowel vanwege het klimaat als de groeiende hoeveelheid zonnepanelen, is het belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van dit risico.’

Bron: AFM