Thema – Grip op verzuim 2020

Kaderconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers gedurende een periode van twee jaar door te betalen. Daarbij hebben werkgever en de zieke werknemer re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces (Wet Verbetering Poortwachter). Werkgevers, met name kleine werkgevers, ervaren deze verplichtingen als zwaar. Dat is nadelig voor werkgevers maar ook voor werknemers, die daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen. In het regeerakkoord is daarom een voorstel gedaan om de knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte te verzachten, waarbij gelijktijdig sociale partners uitgenodigd zijn alternatieve voorstellen te doen.

Nieuw: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering

20 december 2018: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een aantal maatregelen doorgevoerd. De verplichtingen rondom de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine werkgevers moet makkelijker, duidelijker en goedkoper zijn. Het ultieme doel? MKB Nederland in de gelegenheid stellen om meer vast personeel aan te nemen. Of het zorgt voor meer vast personeel is altijd nog de vraag. Het antwoord zal de komende jaren volgen.

MKB maximaal ontzorgd

Werkgevers die deze verzuimverzekering sluiten worden maximaal ontzorgd door een casemanager in verplichtingen rondom re-integratie. Verder zijn er geen extra kosten voor de werkgever als er sprake is van re-integratie activiteiten op advies van de bedrijfsarts. Een aantrekkelijke verzekering voor het MKB.

Minimum eisen

Over de introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering is veel te doen. De inhoud van de verzekering is omvangrijker dan het huidige aanbod van verzuimverzekeringen. In het productconvenant van staan de minimum eisen van het verzekeringsproduct:

  • De verzuim-ontzorg-verzekering is poortwachterproof;
  • Bij re-integratieactiviteiten op advies van de bedrijfsarts worden geen extra kosten voor interventie in rekening gebracht;
  • Ontzorging bij dreigend langdurig verzuim. Door een verzekeraar geaccepteerde casemanager.
  • Geen onverwachte premiestijgingen bij het MKB. Het meetellen van het eigen verzuim wordt gemaximeerd bij het vaststellen van de premie door de verzekeraar.
  • De verzekeraar heeft inspraak hoe het MKB met preventie en verzuim omgaat.

Momenteel worden de richtlijnen opgesteld voor een casemanager als verlengde van de werkgever.

Verzuim-ontzorg-verzekering of reguliere verzuimverzekering?

De vraag is of de MKB verzuim-ontzorg-verzekering aantrekkelijk genoeg is. Als de premie hoger ligt dan een reguliere verzuimverzekering, is het de vraag of een werkgever overstapt. In september 2019 wordt meer duidelijk over de premiestelling. De verwachting is dat de MKB verzuim-ontzorg-verzekering werkgevers een alternatief biedt naast de reguliere verzuimverzekering. Het vervangen van de huidige verzuimverzekeringen lijkt uitgesloten.

Korting op premieheffing?

Minister Koolmees wil (kleine) werkgevers per 1 januari 2021 financieel tegemoet komen door een korting op de premieheffing. De werkgever kan de korting (geschat op € 1.500,-) gebruiken om zich goed te verzekeren via de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Of dit gaat gebeuren is onduidelijk.

Wat wordt de rol van de werkgever?

De casemanager die is aangesteld door de verzekeraar neemt re-integratie taken uit handen. De casemanager treedt bij langdurig verzuim standaard op als regisseur in het verlengde van de werkgever. De (wettelijke) adviezen van arbeidsdeskundigen worden door de casemanager vertaald naar concrete acties voor werkgever en werknemer. De verzekeraar wordt verantwoordelijk voor een eventuele loonsanctie. Voor een succesvol re-integratietraject blijft de rol van de werkgever essentieel. Ontzorgen betekent daarom niet afschuiven. De werkgever heeft contact met de arbeidsongeschikte werknemer en blijft formeel verantwoordelijk. Dit is terug te vinden in de Wet verbetering Poortwachter. Een intensieve samenwerking met een casemanager bij langdurig verzuim, is de sleutel tot succes.

De uitdaging

De introductie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering kent een aantal uitdagingen. Het is de meest uitgebreide verzuimverzekering. De werkgever loopt geen risico’s en wordt  maximaal ontzorgd bij preventie en verzuimbegeleiding. De casemanager krijgt een belangrijkere regierol.