Thema – Contra-expertise bij schade

Verzekeraars laten bij grote en complexe brandschades de omvang en oorzaak van de schade vaststellen door een schade-expert. Schade is al vervelend genoeg, dan wil je eigenlijk ook niet nog eens een discussie over bijvoorbeeld de hoogte van de schade krijgen. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat de verzekerde het niet eens is met de door een expert vastgestelde bevindingen. Dan kan contra-expertise de oplossing bieden.

Expertise
Alle betrokkenen zijn gebaat bij een objectief en vakkundig schaderapport. Er wordt dan ook altijd zorgvuldig met expertises omgegaan. De onderzoeken, taxaties en waardebepalingen vinden plaats door gekwalificeerde deskundigen. Dit is vastgelegd in de Gedragscode expertiseorganisaties.
De kosten van deze ingeschakelde experts komen voor rekening van de verzekeraar. Maar als een verzekerde het niet eens is met de schadebepaling of denkt dat die niet goed is uitgevoerd, heeft hij de mogelijkheid zelf nog een eigen expert in te schakelen.
Heeft een verzekerde net zijn huis verbouwd en is er bijvoorbeeld sprake van een waterschade, dan kan een verzekerde van mening zijn dat de expert bepaalde zaken niet of onvoldoende in zijn rapport heeft meegenomen. Uiteraard zal een verzekerde dan eerst in gesprek gaan met de expert om nader tot elkaar te komen. Lukt dat niet dan kan de verzekerde een beroep doen op contra-expertise.

Inschakelen contra-expert
Een verzekerde dient bij zijn verzekeraar aan te geven dat hij gebruik wil maken van een contra-expert. Deze contra-expert dient ook te handelen volgens de Gedragscode expertiseorganisaties. Samen met de contra-expert die door de verzekeraar werd ingeschakeld, zal er nog een derde schade-expert worden aangewezen. Deze laatste zal optreden als arbiter. Worden de contra-expert en de oorspronkelijke schade-expert het niet eens met elkaar? Dan bepaalt de arbiter definitief hoe hoog het schadebedrag zal zijn en zal de verzekeraar zich daar ook aan houden.

Redelijkheid
Verzekerden kunnen dus een contra-expert inschakelen als zij dat willen. De kosten daarvan komen echter niet altijd voor vergoeding in aanmerking.Voor het inschakelen van een contra-expert moeten goede argumenten zijn. Dit staat beschreven in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Allereerst moet het redelijk zijn dat de contra-expert wordt ingeschakeld. Als de schadevaststelling volledig duidelijk is en er geen twijfel bestaat over de bevindingen van de expert, dan kan het inschakelen van een contra-expert worden afgewezen. Er is dan sprake van onnodige kosten.Ten tweede moet de omvang van de kosten redelijk zijn. Is er een contra-expert ingeschakeld dan mogen de kosten die deze rekent niet exorbitant hoog zijn in verhouding met de werkzaamheden die hij verricht.
Per geval zal moeten worden gekeken of aan deze dubbele redelijkheidstoets is voldaan.
Dat is best lastig want wanneer is iets redelijk en wanneer niet?
Het is dan ook verstandig om tijdens zo’n expertiseprocedure continu overleg te houden met de verzekeraar. De verzekeraar kan op verzoek duidelijk en transparant zijn over de kosten van de eigen expert in de zaak. Dan weet de verzekerde vooraf welke kosten worden vergoed, en welke kosten worden getoetst aan de redelijkheid. Zo voorkom je dat achteraf bepaalde verwachtingen niet worden waar gemaakt.