Werkwijze

…onafhankelijk en transparant

Bij een eerste gesprek volgen wij de volgende stappen:
Inventarisatie van uw wensen

Wij brengen eerst uw persoonlijke situatie in kaart. Daarbij bespreken wij bijvoorbeeld uw wensen, toekomstverwachtingen en uw (financiële) situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het gesprek na waar uw prioriteiten liggen indien bepaalde keuzen moeten worden gemaakt, hoe uw kennis en ervaring is met het onderwerp, uw doelstellingen en uw risicobereidheid.

Analyseren
Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie nu en in de toekomst gaan wij deze gegevens analyseren. Aan de hand van deze gegevens maken wij een eerste selectie van mogelijke vormen van producten die passen bij uw situatie. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn.

Adviseren
Op basis van de inventarisatie en analyse komen wij uiteindelijk tot een concreet advies. In dit advies geven wij exact aan welk product, in welke vorm, bij welke instelling en tegen welke condities naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden.

Bemiddeling
Indien u dat wenst kunnen wij namens u alle contacten met de (financiële) instelling verzorgen. Dit met het doel dat ons advies en uw wens op correcte wijze ook door de bank of verzekeringsmaatschappij wordt uitgevoerd.

Vastleggen afspraken
We leggen alle afspraken en te verrichten diensten schriftelijk vast. Dat schept duidelijkheid.

Nazorg
Indien u dat wenst kunnen wij, nadat het product is afgesloten, u blijven ondersteunen. U kunt met al uw vragen over het product bij ons terecht. Maar ook zullen wij periodiek controleren of dit product blijft passen bij uw situatie en up-to-date is. Deze situatie kan immers in de loop der tijden anders worden dan wij thans kunnen voorzien.

Vervolggesprekken
Daarin worden niet telkens inventarisaties en analyses gemaakt maar wordt wel gekeken of deze nog steeds up-to-date zijn.

Wat vindt de AFM?
Bij de bemiddeling in een verzekering dient de adviseur de wensen en behoeften van zijn klant te inventariseren. Deze verplichting geldt zowel als hij de klant adviseert, als bij execution only (geen advies, alleen uitvoering van opdracht) dienstverlening. Bij het inventariseren van de wensen- en behoeften kan hij afgaan op de informatie die door de klant zelf is verstrekt. Hij hoeft geen aanvullende vragen te stellen. Het inventariseren van de wensen en behoeften leidt niet tot het geven van advies in de zin van de wet Wft.Bij advies gaat het om een gepersonaliseerde aanbeveling aan de klant op basis van de door de adviseur uitgevraagde financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van zijn klant.