Thema – Overstroming in Nederland

Nederland waterland. In Nederland is water overal om ons heen. Je vindt er de zee, sloten, plassen, kanalen, vaarten en meren. Ongeveer een derde van ons land ligt dan ook onder zeeniveau. Zonder bescherming door waterkeringen, primair en regionaal zou zelfs de helft van Nederland onder water komen te staan. In dit artikel willen wij het risico van overstroming in Nederland en onze omliggende landen belichten. Wat is er geregeld op overheidsniveau en zijn er verzekeringen die schade door overstromingen dekken.

Overheid en overstroming

Bij een eventuele overstroming kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) door de overheid van toepassing worden verklaard. Particulieren en bedrijven kunnen dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van de overstroming.

Een voorbeeld van schade waar de Wts van toepassing is verklaard betreft de overstroming van de Maas te Limburg in Januari 2011. Toen konden particulieren tot 90% van de schade aan onroerend goed vergoed krijgen en voor inboedel een maximumvergoeding van € 30.740. Bedrijven konden rekenen op 65% van het schadebedrag. Deze schadevergoeding kon alleen worden verkregen voor particulieren of bedrijven in gebieden waar nog geen waterkeringen zoals kades of dijkringen aanwezig waren en waar de waterstand een stand bereikte die gemiddeld minder dan eens per 10 jaar voorkomt.

Primaire regionale waterkering

Eerder gaven wij al een voorbeeld van het in werking treden van de Wts. Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen was het nog niet aanwezig zijn van een waterkering. De functie van een waterkering is, zoals uit de naam al blijkt, het tegenhouden van water. Belangrijk is om daarbij onderscheid te maken tussen primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn bedoeld om grote overstromingen van buitenwater tegen te gaan vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren Rijn en Maas. Het gaat daarbij om gebieden waar een overstroming mogelijk veel slachtoffers of grote economische schade tot gevolg zou kunnen hebben. Regionale waterkering is een kade of polderscheiding en beschermt tegen het binnenwater. Al deze waterkeringen, primair en regionaal, zijn opgenomen in de waterwet.

Verzekerd tegen overstromingen

Op vrijwel alle verzekeringen is het risico van overstromingen volledig uitgesloten van dekking. Op een aantal gangbare verzekeringen is het risico van regen wel gedekt. Het gaat hier dan om de verzekering van een woonhuis met eventueel inboedel voor particulieren en het gebouw met eventueel inventaris en goederen voor bedrijven. Ook een motorrijtuigverzekering met een casco- of allriskverzekering kan dekking zijn voor schade door neerslag. Een aantal voorbeelden:

Woning en inboedel
Door hevige regenval stroomt neerslag over de drempel van een woning binnen en er ontstaat schade aan meubilair en aan de parketvloer.  

Gebouw en inventaris
Een gebouw is in goede staat van onderhoud, maar door hevige regenval komt er toch neerslag via de dakgoten het gebouw binnen.             

Auto
Een auto is casco- of allrisk verzekerd en door hevige regenval ontstaat er aquaplaning, de auto is niet meer te houden en rijdt blikschade.

Let op! Per verzekeraar en verzekering kunnen de voorwaarden verschillen.

Overstroming en buurlanden

Zoals eerder benoemd, is het risico van overstroming op vrijwel alle verzekeringen in Nederland uitgesloten van dekking. Maar hoe is dit bij onze buurlanden geregeld: 

België
Bij een standaard brandverzekering in België is de dekking van schade ten gevolge van overstroming verplicht inbegrepen. Er is wel een beperking voor woningen gelegen in een zogenaamde risicozone. Deze risicozones worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Indien een woning in een risicozone wordt gebouwd, dan wordt het overstromingsrisico niet gedekt door een verzekeraar. Mocht de woning vóór of binnen 18 maanden nadat de zone officieel als risicozone is aangeduid gebouwd zijn dan is het overstromingsrisico alsnog gedekt.

Duitsland
In Duitsland kunnen huiseigenaren vrijwillig hun huis verzekeren tegen overstromingen en er zijn meerdere verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. Ongeveer een derde van de huizen is verzekerd, vooral in risicogebieden.

Conclusie

Op dit moment wordt er in Nederland aandacht besteed aan de gevolgen van de klimaatverandering. Of dat leidt tot aanpassingen op het gebied van dekking op verzekeringen door overstromingen moet worden afgewacht.

Bron: De Vereende Mei 2020