Thema – Overstroming in Nederland

Overstromingsschade door primaire waterkeringen wordt mogelijk in 2025 verzekerbaar.

Uniek, want er wordt al twintig jaar over gesproken. Het risico is dermate groot dat de krachten moeten worden gebundeld om voldoende capaciteit te genereren. “We kijken nu naar de mogelijkheid om een pool te vormen, waarbij verzekeraars een stuk van het risico dragen, samen met herverzekeraars en de overheid.  Een potentieel belang van miljarden euro’s. De Vereende is actief betrokken in het project en is de voor de hand liggende kandidaat om de pool, als die er komt, te gaan managen voor de Nederlandse verzekeringsmarkt”, vertelt Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende.

Waarom een overstromingspool

Nederland is sinds de uitvoering van het Deltaprogramma goed beschermd tegen en goed voorbereid op een overstroming. Maar door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig, want de gevolgen van een overstroming kunnen enorm zijn. Zo leidde extreme regenval in 2021 in Limburg tot overstromingen. Ondanks het hoge water hield de primaire waterkering ‘de Maas’ maar nèt stand. Hierdoor bleef de schade beperkt tot 400 miljoen en hebben verzekeraars bijna alle schade inmiddels afgewikkeld. In dit geval spraken we van een schade door een secundaire kering, en dat is inmiddels door een groot deel van de verzekeraars in de dekking opgenomen. Wanneer de Maas was doorgebroken, zou de schade van gedupeerden niet zijn verzekerd omdat de Maas een primaire waterkering is. Dat risico is in Nederland niet verzekerd en in zo’n situatie zou de overheid uitkeringen doen vanuit de WTS: de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen.

Het idee is dat een overstromingspool schade dekt wanneer er sprake is van overstroming van een primaire kering. Primaire keringen zijn alle waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de zee plús de waterkeringen van de grote rivieren en het IJsselmeer. Secundaire waterkeringen zijn de waterkeringen van de kleine rivieren en beekjes. Schade bij een doorbraak van deze secundaire waterkeringen is al verzekerbaar via huidige verzekeraars.

De aankomende maanden zal verder met betrokken partijen zoals herverzekeraars, de overheid, maar ook met toezichthouders, wetenschappers en belangenorganisaties worden gesproken over de mogelijkheden en over de precieze opzet en invulling. Vooralsnog  zijn alleen particuliere risico’s in scope.

Meewerken aan een maatschappelijk relevant onderwerp

De Vereende is een expert op het gebied van onverzekerbaarheid en bijzondere risico’s en heeft ervaring met het managen van dergelijke pools. Zo doet de Vereende dat ook voor de Atoompool en de Terrorismepool en heeft men dat in het verleden voor andere pools gedaan.

Medewerkers van de Vereende zijn trots dat zij samen met het Verbond en een aantal betrokken verzekeraars mee mogen werken aan zo’n belangrijk en maatschappelijk relevant onderwerp. ‘Wij zijn een uniek verzekeringsbedrijf waar je als medewerker al je creativiteit, je vakkennis en je eigen netwerk aan kunt inzetten om zo’n complex risico verzekerbaar te maken’, besluit Visscher.

Bron: De Vereende 12-01-2023

________________________________________________________________________________________

Nederland waterland. In Nederland is water overal om ons heen. Je vindt er de zee, sloten, plassen, kanalen, vaarten en meren. Ongeveer een derde van ons land ligt dan ook onder zeeniveau. Zonder bescherming door waterkeringen, primair en regionaal zou zelfs de helft van Nederland onder water komen te staan. In dit artikel willen wij het risico van overstroming in Nederland en onze omliggende landen belichten. Wat is er geregeld op overheidsniveau en zijn er verzekeringen die schade door overstromingen dekken.

Overheid en overstroming

Bij een eventuele overstroming kan de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) door de overheid van toepassing worden verklaard. Particulieren en bedrijven kunnen dan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid in de geleden schade en de gemaakte kosten als gevolg van de overstroming.

Een voorbeeld van schade waar de Wts van toepassing is verklaard betreft de overstroming van de Maas te Limburg in Januari 2011. Toen konden particulieren tot 90% van de schade aan onroerend goed vergoed krijgen en voor inboedel een maximumvergoeding van € 30.740. Bedrijven konden rekenen op 65% van het schadebedrag. Deze schadevergoeding kon alleen worden verkregen voor particulieren of bedrijven in gebieden waar nog geen waterkeringen zoals kades of dijkringen aanwezig waren en waar de waterstand een stand bereikte die gemiddeld minder dan eens per 10 jaar voorkomt.

Primaire regionale waterkering

Eerder gaven wij al een voorbeeld van het in werking treden van de Wts. Een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen was het nog niet aanwezig zijn van een waterkering. De functie van een waterkering is, zoals uit de naam al blijkt, het tegenhouden van water. Belangrijk is om daarbij onderscheid te maken tussen primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen zijn bedoeld om grote overstromingen van buitenwater tegen te gaan vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de grote rivieren Rijn en Maas. Het gaat daarbij om gebieden waar een overstroming mogelijk veel slachtoffers of grote economische schade tot gevolg zou kunnen hebben. Regionale waterkering is een kade of polderscheiding en beschermt tegen het binnenwater. Al deze waterkeringen, primair en regionaal, zijn opgenomen in de waterwet.

Verzekerd tegen overstromingen

Op vrijwel alle verzekeringen is het risico van overstromingen volledig uitgesloten van dekking. Op een aantal gangbare verzekeringen is het risico van regen wel gedekt. Het gaat hier dan om de verzekering van een woonhuis met eventueel inboedel voor particulieren en het gebouw met eventueel inventaris en goederen voor bedrijven. Ook een motorrijtuigverzekering met een casco- of allriskverzekering kan dekking zijn voor schade door neerslag. Een aantal voorbeelden:

Woning en inboedel
Door hevige regenval stroomt neerslag over de drempel van een woning binnen en er ontstaat schade aan meubilair en aan de parketvloer.  

Gebouw en inventaris
Een gebouw is in goede staat van onderhoud, maar door hevige regenval komt er toch neerslag via de dakgoten het gebouw binnen.             

Auto
Een auto is casco- of allrisk verzekerd en door hevige regenval ontstaat er aquaplaning, de auto is niet meer te houden en rijdt blikschade.

Let op! Per verzekeraar en verzekering kunnen de voorwaarden verschillen.

Overstroming en buurlanden

Zoals eerder benoemd, is het risico van overstroming op vrijwel alle verzekeringen in Nederland uitgesloten van dekking. Maar hoe is dit bij onze buurlanden geregeld: 

België
Bij een standaard brandverzekering in België is de dekking van schade ten gevolge van overstroming verplicht inbegrepen. Er is wel een beperking voor woningen gelegen in een zogenaamde risicozone. Deze risicozones worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Indien een woning in een risicozone wordt gebouwd, dan wordt het overstromingsrisico niet gedekt door een verzekeraar. Mocht de woning vóór of binnen 18 maanden nadat de zone officieel als risicozone is aangeduid gebouwd zijn dan is het overstromingsrisico alsnog gedekt.

Duitsland
In Duitsland kunnen huiseigenaren vrijwillig hun huis verzekeren tegen overstromingen en er zijn meerdere verzekeraars die zo’n verzekering aanbieden. Ongeveer een derde van de huizen is verzekerd, vooral in risicogebieden.

Conclusie

Op dit moment wordt er in Nederland aandacht besteed aan de gevolgen van de klimaatverandering. Of dat leidt tot aanpassingen op het gebied van dekking op verzekeringen door overstromingen moet worden afgewacht.

Bron: De Vereende Mei 2020