Overstromingsschade door primaire waterkeringen wordt mogelijk in 2025 verzekerbaar.

doorFindiPlus

Overstromingsschade door primaire waterkeringen wordt mogelijk in 2025 verzekerbaar.

Uniek, want er wordt al twintig jaar over gesproken. Het risico is dermate groot dat de krachten moeten worden gebundeld om voldoende capaciteit te genereren. “We kijken nu naar de mogelijkheid om een pool te vormen, waarbij verzekeraars een stuk van het risico dragen, samen met herverzekeraars en de overheid.  Een potentieel belang van miljarden euro’s. De Vereende is actief betrokken in het project en is de voor de hand liggende kandidaat om de pool, als die er komt, te gaan managen voor de Nederlandse verzekeringsmarkt”, vertelt Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende.

Waarom een overstromingspool

Nederland is sinds de uitvoering van het Deltaprogramma goed beschermd tegen en goed voorbereid op een overstroming. Maar door klimaatveranderingen is er meer zekerheid nodig, want de gevolgen van een overstroming kunnen enorm zijn. Zo leidde extreme regenval in 2021 in Limburg tot overstromingen. Ondanks het hoge water hield de primaire waterkering ‘de Maas’ maar nèt stand. Hierdoor bleef de schade beperkt tot 400 miljoen en hebben verzekeraars bijna alle schade inmiddels afgewikkeld. In dit geval spraken we van een schade door een secundaire kering, en dat is inmiddels door een groot deel van de verzekeraars in de dekking opgenomen. Wanneer de Maas was doorgebroken, zou de schade van gedupeerden niet zijn verzekerd omdat de Maas een primaire waterkering is. Dat risico is in Nederland niet verzekerd en in zo’n situatie zou de overheid uitkeringen doen vanuit de WTS: de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen.

Het idee is dat een overstromingspool schade dekt wanneer er sprake is van overstroming van een primaire kering. Primaire keringen zijn alle waterkeringen die ons beschermen tegen het water van de zee plús de waterkeringen van de grote rivieren en het IJsselmeer. Secundaire waterkeringen zijn de waterkeringen van de kleine rivieren en beekjes. Schade bij een doorbraak van deze secundaire waterkeringen is al verzekerbaar via huidige verzekeraars.

De aankomende maanden zal verder met betrokken partijen zoals herverzekeraars, de overheid, maar ook met toezichthouders, wetenschappers en belangenorganisaties worden gesproken over de mogelijkheden en over de precieze opzet en invulling. Vooralsnog  zijn alleen particuliere risico’s in scope.

Meewerken aan een maatschappelijk relevant onderwerp

De Vereende is een expert op het gebied van onverzekerbaarheid en bijzondere risico’s en heeft ervaring met het managen van dergelijke pools. Zo doet de Vereende dat ook voor de Atoompool en de Terrorismepool en heeft men dat in het verleden voor andere pools gedaan.

Medewerkers van de Vereende zijn trots dat zij samen met het Verbond en een aantal betrokken verzekeraars mee mogen werken aan zo’n belangrijk en maatschappelijk relevant onderwerp. ‘Wij zijn een uniek verzekeringsbedrijf waar je als medewerker al je creativiteit, je vakkennis en je eigen netwerk aan kunt inzetten om zo’n complex risico verzekerbaar te maken’, besluit Visscher.

Bron: De Vereende